Organizing Committee

  • Home
  • >
  • Organizing Committee

International Advisory Committee Chair

Sherman Shen, University of Waterloo, Canada


General Chair

Zaichen Zhang, Southeast University, China


Technical Program Co-Chairs

Peter Yum, Chinese University of Hong Kong, China

Jiangzhou Wang, University of Kent, UK

Jun Zheng, Southeast University, China

Chuan Zhang, Southeast University, China


Financial Chair

Liang Wu, Southeast University, China


Publication Chair

Feng Yan, Southeast University, China


ORGANIZER

 

CO-SPONSORS

  

TECHNICAL CO-SPONSORS

PATRONS