Coming soon ...      
 
Organizing Committee
 

    (A) General Chair

       Meilan Ye (Nanjing Univ. of Posts & Telecom. )


    (B) Technical Program Co-Chairs

       Baoyu Zheng (Nanjing Univ. of Posts & Telecom. )

       Xiang-Gen Xia (Univ. of Delaware)

       Kenli Li (Hunan University)


    (C) Steering Committee Chair

       Guangguo Bi (Southeast University)


    (D) International Advisory Committee Chair

       Sherman Shen (Univ. of Waterloo)


    (E) Industry Chair

       Jianmin Lu (Huawei Technologies Co. Ltd.)


    (F) Local Arrangement Co-Chairs

       Fanzai Zeng (Hunan University )

       Liang Yang (Hunan University )


    (G) Financial Chair

       Jingwu Cui (Nanjing Univ. of Posts & Telecom. )


    (H) Publicity Co-Chairs

      Liang Zhou (Nanjing Univ. of Posts & Telecom. )

      Su Zhao (Nanjing Univ. of Posts & Telecom. )        


    (I) Secretary

      Lei Wang (Nanjing Univ. of Posts & Telecom. )

 
 
Copyright @ WCSP2021. All rights reserved. 苏ICP备09019353号