Steering Committee

Chair:
Prof. Guangguo Bi, Southeast Univ.
Members:
Prof. Zhi Ding, Univ. of California - Davis
Prof. Xiqi Gao, Southeast Univ.
Prof. Jinlong Wang, PLA Univ. of Sci. and Tech.
Prof. Jinkang Zhu,Univ. of Sci. & Tech. of China
Prof. Aiping Huang, Zhejiang Univ.
Prof. Lvxi Yang, Southeast Univ.
Prof. Yueming Cai, PLA Univ. of Sci. and Tech.